heeft ILFG effecten op hart- en vaatziekten?

aan deze wiki wordt nog gewerkt…

Er zijn in verschillende onderzoeken aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen hartritmeproblemen (zoals boezemfibrilleren en vermindering van de variaties in het hartritme) en windturbine geluid.

Eerder werd in algemene zin een verband gevonden tussen hinder van geluid en het optreden van boezemfibrilleren (BF). Dit was de uitkomst van een Duitse studie in 2018 onder ruim 14.000 personen, geluidsoverlast lijkt geassocieerd te zijn met BF. De auteurs geven aan dat verdere studies nodig zijn om inzicht te krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie geluidshinder – ziekte.

In recent retrospectief cohortonderzoek uit 2019 werd, onder bijna 30.000 verpleegkundigen, gekeken naar het optreden van boezemfibrilleren in relatie tot nachtelijke blootstelling aan windturbine geluid. De auteurs zagen een 30% verhoging van het risico (95% CI: 1.05-1.61 statistisch significant), op het ontwikkelen van boezemfibrilleren bij verpleegkundigen die lange tijd (11 jaar) bloot stonden aan WTN niveau’s van meer dan 20 dB in de nacht ten opzichte van verpleegkundigen, die minder dan 20 dB in de nacht hoorden. Dezelfde effecten werden gevonden bij dag (HR 1.25; 95% CI; 1.01-1.54) en avond (HR 1,25; 95% CI: 1.01-1.54) geluid niveau’s. De interpretatie van dit bewijs moet met enige voorzichtigheid gebeuren aangezien de blootstellingsniveaus laag waren.

Zeer recent is een onderzoek gepubliceerd waarbij gekeken is naar vermindering van de variaties in het hartritme in relatie tot blootstelling aan windturbine geluid binnen de woning. Beiden werden gemeten. De hartritmevariabiliteit (HRV) vormt een indicatie voor het fysieke en mentale aanpassingsvermogen: daling van de variaties in het hartritme zijn een indicatie voor vermindering van het aanpassingsvermogen, en daarmee een negatief gezondheidseffect. Dit onderzoek is het eerste, waarbij in de nabijheid van windturbines werd gekeken naar de invloed van laagfrequent geluid op de HRV. Ook werd binnenshuis het niveau van het LFG gemeten. Er werd een vermindering van de HRV gemeten van 0,43% per decibel LFG. De onderzoeksgroep is te klein om harde conclusies te kunnen trekken. Wel is dit onderzoek hypothese-vormend en zou het herhaald moeten worden met een groter aantal deelnemers