zijn er effecten van LFG op kinderen?

Wij achten waarschijnlijk dat windturbines laagfrequent en infrasoon geluid produceren, welke weinig worden gedempt en zich over grotere afstanden verspreiden. Daarmee is bij kinderen verstoring van de slaap te verwachten, zoals deze ook door volwassenen wordt gerapporteerd. zie hier

Er is een uitstekende review verschenen van de effecten van slaaptekort in het algemeen op de ontwikkeling van kinderen. zie hier

‘Slaaptekort heeft een negatief effect op het cognitief functioneren, het gedrag en de gezondheid. Kinderen met chronische slaapproblemen, vooral als ze jong zijn, krijgen een tekort aan de juiste interne en externe hersenstimulatie, die zij nodig hebben voor een optimale ontwikkeling van hun zenuwstelsel. Slaaptekort, afhankelijk van de ernst, leidt onder andere tot veranderingen op gen, cel, metabool, elektrisch en neurotransmitter niveau. Langdurig slaaptekort veroorzaakt stress op celniveau en wanneer de afweermechanismen uitgeput raken, dan kan er zenuwschade optreden. Melatonine heeft een centrale rol bij het slaaptekort, en heeft eigenschappen die de zenuwcel kunnen beschermen. Bij slaaptekort is de melatonine productie vaak verminderd en/of verstoord. De negatieve gevolgen van chronisch slaapstoornissen op de hersenontwikkeling bij het kind worden vaak niet herkend. In dit artikel wordt het groeiende bewijs op verschillende gebieden in de neurowetenschappen samengevat, met als conclusie dat chronische verstoringen in de slaap de hersenontwikkeling negatief beïnvloeden, met name als het ernstig is en als het gedurende kritieke perioden in de ontwikkeling plaatsvindt . Kinderneurologen, de wetenschap en de burgers moeten op de hoogte zijn van deze laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.’

In 2011 komt Bancroft in zijn artikel ‘The Noise from Wind Turbines: Potential Adverse Impacts on Children’s Well-Being’ tot de conclusie dat kan worden gesteld dat er beter geld aan isolatie van scholen kan worden uitgegeven, dan aan verder onderzoek naar de effecten van omgevingslawaai op kinderen. Er bestaat ruim voldoende evidence dat kinderen niet alleen gehoorproblemen kunnen krijgen door blootstelling aan geluid, maar ook een hogere bloeddruk en een slechtere concentratie. Daarnaast zullen zij een negatief effect ondervinden van ouders die bijvoorbeeld een slechte nachtrust hebben door geluidsoverlast. Bij het beschermen van de gezondheid komt absoluut bewijs vaak te laat. Het wachten op dat absolute bewijs leidt tot een onnodig verlengen van blootstelling aan potentieel schadelijke invloeden. zie hier

Een single-case-studie laat de gevolgen zien van slaaptekort door windturbinegeluid bij een jongen van 12 jaar zie hier , inclusief herstel na het weggaan uit de omgeving van de IWT’s. Dit onderzoek zou moeten worden herhaald in Nederland in situaties waarbij turbines dicht bij scholen worden geplaatst (zoals bv in Den Bosch op 600 meter afstand, of in Nieuw Beijerland op 600 meter van 5 turbines).

In 2005 heeft Gary W. Evans een review gemaakt van de beschikbare literatuur over diverse omgevingsfactoren met negatieve impact op de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. O.a. lawaai, waarbij een achteruitgaan in de leesvaardigheid wordt gevonden, een negatief effect op het langetermijngeheugen, met name voor complex verbaal aanbod, en dat de bloeddruk bij kinderen stijgt, als ook de neuro-endocriene stress hormonen. zie hier

Uit het Amsterdamse Raadsarrest van eind maart 2021:

Er is vooralsnog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar negatieve gezondheidseffecten bij kinderen die opgroeien in de buurt van windturbines. Het RIVM-rapport uit 2019 vermeldt niet welke betekenis er toegekend moet worden aan het gegeven dat hierover geen kennis beschikbaar is. Helaas zijn in de Deense studies bewoners van jonger dan 18 jaar uitgesloten van deelname. Wel is bekend dat geluid van weg- en vliegverkeer significant negatieve gevolgen heeft op de leerprestaties en geheugenfuncties van kinderen 20. Hoewel een dergelijk verband m.b.t. windturbinegeluid aannemelijk lijkt, ontbreekt wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Er is bovendien veel onderzoek gedaan naar de effecten van slaapstoornissen op de hersenontwikkeling van kinderen. Slaapstoornissen bij kinderen, waarvan kan worden aangenomen dat die ten gevolge van windturbinegeluid kunnen ontstaan, kunnen leiden tot neuronen-verlies, verlies van geheugenfunctie, stagnerende cognitieve vermogens, toename van gedragsproblemen, ADHD en verminderd welbevinden 16-19. Tenslotte is verstoorde slaap bij kinderen geassocieerd met overgewicht en metabole ontregeling.

zie raadsarrest Amsterdam voor de noten en volledige tekst