Zijn windturbines Veilig?

Eind 2021 is een wetenschappelijk artikel verschenen waaruit volgt dat deze vraag met een ferm neen kan worden beantwoord. De conclusie luidt: industriële windturbines zijn de oorzaak van negatieve gezondheidseffecten. Zie voor de wiki

Bij gebruik van de Nederlandse geluidsnorm is deze vraag niet bevestigend te beantwoorden, omdat hier geen expliciet onderzoek naar wordt gedaan. Er is van windturbines niet aangetoond dat ze veilig zijn op 300 meter afstand van bewoning.

Anders dan bij nieuwe medicijnen of voedingsmiddelen worden nieuwe technologieën dikwijls geïntroduceerd zonder dat de veiligheid is bewezen.

Na de uitspraak van de Raad van State uit juni 2021 is er chaos uitgebroken, waar de landelijke overheid niet op ingrijpt. Enerzijds wordt er een tweejarig traject gestart om -in overleg met alle stake-holders tot nieuwe richtlijnen voor de MER’s (milieu effect rapportages) te komen, anderzijds krijgen gemeentes momenteel de vrije hand om zelf met normen te komen. Netto effect: in dit overbevolkte land wordt ruim meer dan de beoogde aantallen turbines geplaatst vóórdat de nieuwe afstandsnorm tot bebouwing is uitgekristalliseerd!

Vanuit de logica redenerend lijkt de Nederlandse norm niet veilig vanwege twee elementen:

  1. tot 2011 bestond er een (absolute) norm van maximaal 30 dB(A) gedurende de nacht en 40 dB(A) gedurende de dag tegen de gevel. Bij handhaving van deze norm zou er in Nederland geen ruimte zijn voor windturbines. De bescherming van omwonenden was het uitgangspunt voor de norm. Na 2011 werd dit een voor de omwonenden niet te toetsen norm van 47 L(den): 47 dB gemiddeld over de dag (en over het jaar). De mogelijkheid om windturbines te bouwen werd het uitgangspunt voor de norm. De oude norm wordt bij hantering van de nieuwe norm al te vaak overschreden. Omwonenden meten tot 80 dB A aan de gevel.
  2. De tweede redenering waarom de Nederlandse norm niet veilig kan zijn: de norm die het dichtst bij de onze ligt is de 850 meter in Vlaanderen (bijna 3x zo ruim als de Nederlandse afstand). Het zou interessant zijn om hiervoor een verklaring te krijgen.
  3. GGD’s en politici baseren hun beleid op de rapporten van het RIVM, waarin de conclusie steevast is dat gezondheidsschade onvoldoende bewezen is. Amsterdamse artsen hebben eind maart een raadsarrest ingediend, waarin wordt beschreven dat in de onderzoeken die het RIVM beoordeelt, de tiphoogte van turbines maximaal 120 meter bedraagt. Voor de turbines van 250-270 meter hoogte welke momenteel op minder dan 300 meter van omwonenden zijn gepland is geen onderzoek bekend. Windwiki heeft epidemioloog en voormalig huisarts Dick Bijl de twee rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 laten beoordelen op wetenschappelijke houdbaarheid. Dit leidde tot de conclusie dat deze rapporten op wetenschappelijk drijfzand berusten. zie