Effects of low-frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals

auteurs: Chun-Hsiang Chiu, Shih-Chun Candice Lung, Nathan Chen, Jing-Shiang Hwang

jaar: 2021

type onderzoek: veldonderzoek

tijdschrift & DOI nummer: Nature, Scientific Reports. 2021.11. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97107-8

Relevantie: De hartritmevariabiliteit (HRV) vormt een indicatie voor het fysieke en mentale aanpassingsvermogen: daling van de variaties in het hartritme zijn een indicatie voor vermindering van het aanpassingsvermogen, en daarmee een negatief gezondheidseffect. Dit onderzoek is het eerste, waarbij in de nabijheid van windturbines werd gekeken naar de invloed van laagfrequent geluid op de HRV. Ook werd binnenshuis het niveau van het LFG gemeten. Er werd een vermindering van de HRV gemeten van 0,43% per decibel LFG. Omdat de onderzoeksgroep klein is (30 personen werden geïncludeerd, waarvan 12 mannen en 13 vrouwen deelnamen aan de eerste metingen, 9 mannen en 10 vrouwen aan de tweede metingen en 14 proefpersonen -8 mannen, 6 vrouwen- aan beide metingen) zijn de uitkomsten verre van conclusief, maar vormen zij wel een aanleiding om onderzoek op grotere schaal te herhalen.

Nederlandse samenvatting: Windturbines genereren laagfrequent geluid (LFN, 20-200 Hz), wat gezondheidsrisico’s oplevert voor omwonenden. Deze studie was gericht op het beoordelen van hartslagvariabiliteit (HRV) reacties op LFN-blootstelling en om de LFN-blootstelling (dB, LAeq) te evalueren in huishoudens in de buurt van windturbines. Dertig proefpersonen die binnen een straal van 500 m van windturbines woonden, werden geïncludeerd. De veldcampagnes voor LFN (LAeq) en HRV monitoring zijn uitgevoerd in juli en december 2018. Een gegeneraliseerd additief gemengd model werd gebruikt om de relatie tussen HRV-veranderingen en LFN te evalueren. De resultaten suggereerden dat de standaardafwijkingen van alle normale tot normale R-R-intervallen aanzienlijk waren verminderd, met 3,39%, met een 95% Betrouwbaarheidsinterval = (0,15%, 6,52%) per 7,86 dB (LAeq) LFN in het bereik van 38,2 – 57,1 dB (LAeq). De LFN-blootstelling (LAeq) binnen de woningen varieerde tussen 30,7 en 43,4 dB (LAeq) op een afstand van 124-330 m van windturbines. Woningen gebouwd met beton en voorzien van luchtdichte ramen vertoonden het hoogste LFN-verschil van 13,7 dB tussen binnen en buiten. Gezien de nadelige gezondheidseffecten van blootstelling aan LFN, moeten er voorschriften zijn voor de vereiste afstanden van windturbines tot woongemeenschappen in het kader van gezondheidsbescherming.

Originele abstract: Wind turbines generate low-frequency noise (LFN, 20–200 Hz), which poses health risks to nearby residents. This study aimed to assess heart rate variability (HRV) responses to LFN exposure and to evaluate the LFN exposure (dB, LAeq) inside households located near wind turbines. Thirty subjects living within a 500 m radius of wind turbines were recruited. The field campaigns for LFN (LAeq) and HRV monitoring were carried out in July and December 2018. A generalized additive mixed model was employed to evaluate the relationship between HRV changes and LFN. The results suggested that the standard deviations of all the normal to normal R–R intervals were reduced significantly, by 3.39%, with a 95% CI = (0.15%, 6.52%) per 7.86 dB (LAeq) of LFN in the exposure range of 38.2–57.1 dB (LAeq). The indoor LFN exposure (LAeq) ranged between 30.7 and 43.4 dB (LAeq) at a distance of 124–330 m from wind turbines. Moreover, households built with concrete and equipped with airtight windows showed the highest LFN difference of 13.7 dB between indoors and outdoors. In view of the adverse health impacts of LFN exposure, there should be regulations on the requisite distances of wind turbines from residential communities for health protection.

bij welke vraag hoort dit artikel? Wat zijn de cardiovasculaire en metabole effecten van windturbine geluid?

zoektermen: health impact of wind power, noise of wind turbines, low-frequency noise, noise exposure, noise and health