Heeft hoorbaar en infrasoon/ laag frequent geluid een negatieve invloed op de slaapkwaliteit?

Slaap is een biologische noodzaak, zonder welke vele essentiële biologische processen niet kunnen functioneren. Met alle negatieve gevolgen op onze gezondheid van dien. Ongestoorde slaap is van vitaal belang om overdag alert en adequaat te kunnen functioneren. Het is broodnodig voor onze kwaliteit van leven en gezondheid. Lawaai is aangetoond verantwoordelijk voor slaapverstoring door fragmentatie, verminderd doorslapen en verminderd totaal aantal slaapuren.

ZDF documentaire over het laagfrequent geluid van windturbines. hier

In vele studies worden metabole effecten van slaapverstoring gevonden: veranderde glucose tolerantie en eetlust regulatie, verminderde immuunrespons, geheugenfunctie hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht, hoge bloeddruk en mogelijk dementie (WHO richtlijn over lawaai 2017). In dit WHO rapport wordt melding gemaakt van de associatie van windturbine geluid met slaapverstoring hoewel de hoeveelheid evidence nog beperkt is, en de studies zowel voor en tegen het bestaan van significante slaapverstoring sterk gebiasd zijn. Het is evident dat meer onderzoek noodzakelijk is om zelf gerapporteerde slaap verstoring beter te bestuderen.

Infrasoon geluid gedurende 28 opeenvolgende nachten in een laboratoriumsetting. Hierbij bleek bij fMRI-onderzoek dat de expositie groep een afname van grijze stof vertoonde. Dit veroorzaakte vermindering van taalbegrip en van de productie van semantisch/lexicaal opnemen en lezen – Ascone 2021

In 2020 is een laboratoriumstudie verricht onder 50 personen, deels wonend bij windturbines, deel niet woonachtig in een omgeving met windturbine geluid. Van de gemeten parameters tijdens de nachten met windturbine geluid bleek de REM slaap korter te duren en pas later op te treden. Cortisol spiegels bij ontwaken waren niet verlaagd. Ook de subjectieve slaapkwaliteit was verminderd na expositie. De proefpersonen verbleven ieder 3 nachten in het lab, waarbij gedurende de ‘windturbine nacht’ een geluidsniveau van 32 dB Laeq werd aangeboden – Smith 2020

In 2019 is er een update van de WHO verschenen voor geluid ‘in de Europese regio’. In dit rapport wordt gewaarschuwd voor de gevaren van de impact van windturbinegeluid op de gezondheid. Er is onvoldoende bekend over het aspect van het geluid, de impact van infrasoon en laagfrequent geluid, de validiteit van meetmethoden en dus de voorspelbaarheid van gezondheid uitkomsten bij blootstelling aan windturbinegeluid.

In 2018 verschijnt een review waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘wakker worden door geluid’ en het optreden van fysieke reacties op geluid. Lawaai kan leiden tot het expliciet ‘wakker worden’, maar ook tot reacties die wel meetbaar zijn bij onderzoek, maar geen aanleiding geven tot  wakker worden. Dit vindt plaats via een reflex-reactie uit de hersenstam, die leidt tot korte micro-arousals (‘minimaal ontwaken’)  met een verhoging van de hartslagfrequentie, de bloeddruk en de stofwisseling- en ademhalingssystemen – ter voorbereiding op ‘vluchten of vechten reacties’. Hiervoor treedt geen gewenning op, in tegenstelling tot geluid in wakkere toestand – Micic 2018

In 2018 verscheen tevens een artikel naar aanleiding van (een pilot) laboratorium onderzoek met tweemaal 6 deelnemers, die gedurende 5 nachten wel of niet werden blootgesteld aan windturbine geluid – met de typische amplitudemodulatie (de veranderingen in sterkte en frequentie van het geluid). Vanwege de duidelijke negatieve invloed gedurende de nachten-van-blootstelling op het aantal maal wakker worden, op de vermindering van de diepe slaap en de REM-slaap (beiden van belang voor o.a. de geheugenfuncties en het nachtelijk herstel) pleiten de onderzoekers voor aanvullend, grootschaliger, onderzoek – Ageborg Morsing 2018

Zorgen omtrent de gezondheid en het sluiten van slaapkamerramen om het windturbinegeluid tijdens de slaap te verminderen waren verhoogd bij hogere WTN niveaus – Michaud 2015

Auditieve en niet-auditieve gevolgen van geluid worden steeds meer herkend en zullen in de komende tien jaar gaan leiden tot preventief optreden. Hierbij horen slaapverstoring en cardiovasculaire schade – Basner 2014

Onderzoekers objectiveerden geluidshinder in de nabijheid van IWT’s en ervoeren gedurende de metingen zelf de negatieve effecten die door de bewoners werden gemeld. Dit inclusief slaapverstoring –  Ambrose 2012

Nissenbaum vergeleek in 2012 een groep bewoners op een afstand < 1500 meter van windturbines met bewoners die tussen de 3 en 7 km afstand van diezelfde windturbines woonden. In deze studie wordt een duidelijke relatie gevonden tussen de afstand tot de IWT, de geluidbelasting en het optreden van slaapverstoring, verminderde alertheid overdag en mentale klachten. – Nissenbaum 2012