Annoyance to different noise sources is associated with atrial fibrillation in the Gutenberg Health Study

auteurs: Omar Hahad, Manfred Beutel, Tommaso Gori, Andreas Schulz, Maria Blettner, Norbert Pfeiffer, Thomas Rostock, Karl Lackner, Mette

Sørensen, Jürgen H. Prochaska, Philipp S. Wild, Thomas Münzel.

jaar: 2018

type onderzoek: cross-sectioneel onderzoek onder 14.639 personen naar de relatie tussen geluidshinder en boezemfibrilleren.

tijdschrift & DOI nummer: Internationale Journal of Cardiology; https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.03.126

Relevantie: In dit onderzoek onder ruim 14.639 personen wordt een statistisch significante relatie gevonden tussen geluidsoverlast vanuit diverse bronnen en het vóórkomen van boezemfibrilleren.

Nederlandse samenvatting: Ergernis is een veel voorkomende reactie bij bevolkingsgroepen die worden blootgesteld aan omgevingslawaai en wordt geassocieerd met hart- en vaatziekten. Wij onderzochten voor het eerst het bestaan ​​van een verband tussen geluidshinder en atriumfibrilleren (AF). Cross- sectionele gegevens van 14.639 deelnemers aan de Gutenberg Health Study werden verzameld tussen 2007 en 2012. Door middel van vragenlijsten met behulp van een 5-puntsschaal werden gegevens verzameld van alle deelnemers met betrekking tot de ervaren overlast van wegverkeer, vliegtuigen, spoorwegen, industrie/ bouw en buurtlawaai overdag en gedurende de nacht. AF werd beoordeeld via de zelf gerapporteerde medische geschiedenis en/ of documentatie van AF vanuit een elektrocardiogram. 80% van de deelnemers aan het onderzoek had tot op zekere hoogte last van lawaai. De belangrijkste bronnen van ergernis overdag en gedurende de nacht waren vliegtuigen, wegverkeer en buurtlawaai. We vonden significante associaties tussen ergernis (toename per punt) en AF voor hinder door vliegtuiglawaai overdag (odds ratio (OR) 1,04; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,00-1,08) en tijdens de nacht (OR 1,09; 95% CI 1,05-1,13), verkeerslawaai hinder tijdens de nacht (OR 1,15; 95% -BI 1,08 1,22), burenhinder overdag (OR 1,14; 95% BI 1,09-1,20) en tijdens de nacht (OR 1,14; 95% BI 1,07-1,21), industriële geluidsoverlast overdag (OR 1,11; 95% BI 1,04-1,18) en hinder van spoorweggeluid tijdens de slaap (OR 1,13; 95% BI 1,04-1,22). Verschillende graden van ergernis waren niet geassocieerd met veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren. De resultaten suggereren voor het eerst dat geluidsoverlast geassocieerd is met AF. Verdere studies zijn nodig om inzicht te krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie geluidshinder – ziekte.

Originele abstract: Annoyance is a common reaction in populations exposed to environmental noise and is associated with cardiovascular diseases. We investigated for the first time the existence of an association between noise annoyance and atrial fibrillation (AF). Cross-sectional data from 14,639 participants of the Gutenberg Health Study were collected between 2007 and 2012. Annoyance from road traffic, aircraft, railways, industrial/construction and neighbourhood noise during daytime and sleep were collected from all participants through questionnaires using a 5-point scale. AF was assessed via self-reported medical history and/or documentation of AF on the study electrocardiogram. 80% of the study participants were annoyed by noise to a certain degree. The major sources of annoyance during daytime and sleep were aircraft, road traffic and neighbourhood noise. We found significant associations between annoyance (per point increase) and AF for aircraft noise annoyance during daytime (odds ratio (OR) 1.04; 95% confidence interval (CI) 1.00–1.08) and during sleep (OR 1.09; 95% CI 1.05–1.13), road traffic noise annoyance during sleep (OR 1.15; 95% CI 1.08–1.22), neighbourhood noise annoyance during daytime (OR 1.14; 95% CI 1.09–1.20) and during sleep (OR 1.14; 95% CI 1.07–1.21), industrial noise annoyance during daytime (OR 1.11; 95% CI 1.04–1.18) and railway noise annoyance during sleep (OR 1.13; 95% CI 1.04–1.22). Different degrees of annoyance were not associated with changes in cardiovascular risk factors. The results suggest for the first time that noise annoyance is associated with AF. Further studies are warranted to gain insight in the mechanisms underlying the noise-annoyance-disease relationship.

url volledige artikel/ of DOI nummer: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.03.126