The Noise from Wind Turbines: Potential Adverse Impacts on Children’s Well-Being

auteur: Arline L. Bronzaft     

jaar: 2011

type onderzoek:  overzichtsartikel  

tijdschrift & DOI nummer: Bulletin of Science, technology & Society; https://doi.org/10.1177/0270467611412548

Relevantie: In dit artikel wordt gesteld dat er beter geld aan isolatie van scholen kan worden uitgegeven, dan aan verder onderzoek naar de effecten van omgevingslawaai op kinderen. Er bestaat voldoende evidence dat kinderen niet alleen gehoorproblemen kunnen krijgen door blootstelling aan geluid, maar ook een hogere bloeddruk en een slechtere concentratie. Daarnaast zullen zij een negatief effect ondervinden van ouders die bijvoorbeeld een slechte nachtrust hebben door geluidsoverlast. Bij het beschermen van de gezondheid komt absoluut bewijs vaak te laat. Het wachten op dat absolute bewijs leidt tot een onnodig verlengen van blootstelling aan potentieel schadelijke invloeden.

Nederlandse samenvatting: Onderzoek naar de effecten van harde geluiden op gehoorverlies bij jongeren is veelvuldig verricht, resulterend in waarschuwingen ter bescherming van het gehoor van kinderen. Studies naar de nadelige effecten van opdringerige geluiden en lawaai op het algehele mentale welzijn en de lichamelijke gezondheid van kinderen hebben niet dezelfde aandacht gekregen. Dit ondanks het feit dat veel onderzoeken deze nadelige effecten hebben aangetoond voor opdringerige geluiden, zoals die van passerend wegverkeer, nabijgelegen spoorwegen en vliegtuigen. Deze kunnen een nadelige invloed hebben op het cardiovasculair systeem, het geheugen, de taalontwikkeling en leervermogen van kinderen. Terwijl sommige scholen in de Verenigde Staten geld hebben ontvangen om isolatiemaatregelen te kunnen nemen tegen vliegtuiglawaai, worden in andere scholen de kinderen nog steeds blootgesteld aan storende geluidsniveaus van passerend verkeer en vliegtuigen. Dit artikel richt zich op de schadelijke effecten van geluid op kinderen, wat er moet worden gedaan om de situatie te verbeteren, en de noodzaak van maatregelen om de effecten van lawaai uit alle bronnen te verminderen. Verder pleiten wij, op basis van de huidige kennis van het schadelijke effecten van lawaai op de gezondheid van kinderen, en de groeiende hoeveelheid bewijs van de mogelijke schadelijke effecten van industriële windturbines, voor verdere studies naar de effecten van industriële windturbines op hun gezondheid, evenals de gezondheid van hun ouders, vóór verdere plaatsingen van windturbines.

Originele abstract: Research linking loud sounds to hearing loss in youngsters is now widespread, resulting in the issuance of warnings to protect

children’s hearing. However, studies attesting to the adverse effects of intrusive sounds and noise on children’s overall mental and physical health and well-being have not received similar attention. This, despite the fact that many studies have demonstrated that intrusive noises such as those from passing road traffic, nearby rail systems, and overhead aircraft can adversely affect children’s cardiovascular system, memory, language development, and learning acquisition. While some schools in the United States have received funds to abate intrusive aircraft noise, for example, many schools still expose children to noises from passing traffic and overhead aircraft. Discussion focuses on the harmful effects of noise on children, what has to be done to remedy the situation, and the need for action to lessen the impacts of noise from all sources. Furthermore, based on our knowledge of the harmful

effects of noise on children’s health and the growing body of evidence to suggest the potential harmful effects of industrial wind turbine noise, it is strongly urged that further studies be conducted on the impacts of industrial wind turbines on their health, as well as the health of their parents, before forging ahead in siting industrial wind turbines.

zoektermen: cognitie kinderen, ontwikkeling kinderen, taalontwikkeling

bij welke vraag hoort dit artikel? Zijn er negatieve gevolgen van LFG op kinderen?