Exposure to wind turbine noise: Perceptual responses and reported health effects

auteurs: David S. Michaud, Katya Feder, Stephen E. Keith, and Sonia A. Voicescu, Frits van den Berg e.a.

jaar: 2015

tijdschrift & DOI nummer: J. Acoust. Soc. Am. http://dx.doi.org/10.1121/1.4942391

type onderzoek: cross- sectional epidemiological study

Relevantie: Dit artikel wil antwoord geven op de vraag of er gezondheidsgevolgen worden gerapporteerd door omwonenden van windturbineparken in relatie tot de geluidsblootstelling (buiten de woning). Dit artikel lijkt een bias (vertekening) te hebben, welke de resultaten zou kunnen beïnvloeden. De opzet is om ruim 1200 bewoners tussen 18 en 79 jaar te interviewen, wonend van 250 meter tot wel 11 kilometer van windturbines. Door ook deze ruime afstand van 11 kilometer te betrekken kunnen eventuele relaties minder duidelijk worden, omdat op deze afstand geen akoestische hinder van turbines is te verwachten. Hooguit hinder van knipperlichten en horizonvervuiling. In de conclusies wordt dan ook vermeld dat deze aspecten van hinder vaker voorkomen dan hinder van geluid. Er wordt gevonden dat mensen bij hogere geluidsniveau’s meer hinder ervaren, bezorgd zijn over hun gezondheid en met de ramen dicht slapen. Een relatie met de onderzochte gezondheidsaspecten bv migraine, tinnitus, duizeligheid, slaapverstoring en -stoornissen, kwaliteit van leven, en ervaren stress wordt niet gevonden. Anderzijds wordt de ‘discussion’ geopend met het gegeven dat er een duidelijke relatie is gevonden tussen het rapporteren van ernstige hinder bij hogere geluidsniveaus, al vanaf boven de 35 dBA.

Een tweede mogelijke bias: het aantal woningen dat verlaten is -waarvan het merendeel in de directe nabijheid van windturbines – en waarvan de ‘bewoners’ niet konden worden geïnterviewd. Dit betrof: 82 woningen gesloopt met onbekende reden; 138 woningen die leegstonden met onbekende reden, 107 woningen die periodiek bewoond werden; 96 woningen met bewoners van 80 jaar en ouder en 11 woningen ‘onbekend’ (data verkregen bij Health Canada door mw. C. Krogh, onderzoekster).

Derde mogelijke bias: van ouderen en kinderen is bekend dat zij relatief meer hinder ondervinden van laag frequent geluid. De reden waarom deze groep is geëxcludeerd c.q. niet wordt geïnterviewd wordt niet vermeld.

Nederlandse samenvatting: Health Canada heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd genaamd de ‘Gemeenschaps Geluid- en Gezondheidsstudie’ om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van Windturbine geluid (WTN) voor gezondheid en welzijn van omwonenden; een transversale epidemiologische studie in Ontario en Prince Edward Island tussen mei en september 2013 onder 1238 random gekozen deelnemers. 606 Mannen en 632 vrouwen tussen 18 en 79 jaar oud, die tussen de 250 meter en 11,2 km van windturbine parken woonden. De berekende geluidsniveaus aan de gevel bedroegen maximaal 46 dBA. De respons bedroeg 78,9% en vormde een goede afspiegeling van de bevolking. Zelf gerapporteerde gezondheidseffecten (bv migraine, tinnitus, duizeligheid, slaapverstoring en -stoornissen, kwaliteit van leven, en ervaren stress waren niet gecorreleerd aan WTN. Zichts- en geluidshinder van windturbines steeg significant bij hogere WTN niveaus, als ook de hinder van diverse andere kenmerken van windturbines, waaronder de volgende: lawaai, knipperende verlichting, slagschaduw, horizonvervuiling en trillingen. Zorgen omtrent de gezondheid en het sluiten van slaapkamerramen om het windturbinegeluid tijdens de slaap te verminderen waren verhoogd bij hogere WTN niveaus. Naast de ervaren hinder geven de resultaten geen aanleiding om een associatie te vermoeden tussen WTN zo hoog als 46 dBA en de genoemde gezondheidsitems.   

Originele abstract: Health Canada, in collaboration with Statistics Canada, and other external experts, conducted the Community Noise and Health Study to better understand the impacts of wind turbine noise (WTN) on health and well-being. A cross-sectional epidemiological study was carried out between May and September 2013 in southwestern Ontario and Prince Edward Island on 1238 randomly selected participants (606 males, 632 females) aged 18–79 years, living between 0.25 and 11.22 km from operational wind turbines. Calculated outdoor WTN levels at the dwelling reached 46 dBA. Response rate was 78.9% and did not significantly differ across sample strata. Self-reported health effects (e.g., migraines, tinnitus, dizziness, etc.), sleep disturbance, sleep disorders, quality of life, and perceived stress were not related to WTN levels. Visual and auditory perception of wind turbines as reported by respondents increased significantly with increasing WTN levels as did high annoyance toward several wind turbine features, including the following: noise, blinking lights, shadow flicker, visual impacts, and vibrations. Concern for physical safety and closing bedroom windows to reduce WTN during sleep also increased with increasing WTN levels. Other sample characteristics are discussed in relation to WTN levels. Beyond annoyance, results do not support an association between exposure to WTN up to 46 dBA and the evaluated health-related endpoints.

url volledige artikel/ indien niet toegankelijk: DOI nummer: J. Acoust. Soc. Am. http://dx.doi.org/10.1121/1.4942391

huisartsen, epidemiologen, psychologen/psychiaters, hinder, gezondheidseffecten, verhuizingen

  • Geen categorieën