A Review of the Potential Impacts of Wind Farm Noise on Sleep

auteurs: Gorica Micic et al.

jaar: 2018

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: Acoust Aust.  https://doi.org/10.1007/s40857-017-0120-9

Relevantie: Dit is een artikel waarin op heldere wijze het belang van een goede slaap wordt verwoord en het mechanisme van slaapverstoring door geluid wordt toegelicht. Lawaai kan leiden tot het expliciet ‘wakker worden’, maar ook tot reacties die wel meetbaar zijn bij onderzoek, maar geen aanleiding geven tot  wakker worden. Dit vindt plaats via een reflex-reactie uit de hersenstam, die leidt tot korte micro-arousals (‘minimaal ontwaken’)  met een verhoging van de hartslagfrequentie, de bloeddruk, de stofwisseling en ademhalingssystemen – ter voorbereiding op ‘vluchten of vechten reacties’. Hiervoor treedt geen gewenning op, in tegenstelling tot geluid in wakkere toestand. De auteurs opperen dat, vanwege de discrepanties tussen de gerapporteerde slaapkwaliteit van omwonenden en de onderzoekresultaten van de slaap, mogelijk de ‘gouden standaard’ bij slaaponderzoeken, de polysomnografie, een onvoldoende goed beeld geeft van de effecten van windturbine geluid op de slaap. Zij roepen op tot verder onderzoek op basis van het al bestaande bewijs met betrekking tot de dosisafhankelijke effecten van geluid op slaap en suggereren dat er rekening moet worden gehouden met effecten van WTN op de slaap.

Nederlandse samenvatting: Voldoende slaap is belangrijk voor een goede gezondheid en welzijn, en onvoldoende slaap leidt tot verminderde aandacht en prestatie. Aanhoudende slechte slaap wordt ook in verband gebracht met cognitieve – en stofwisselingsstoornissen, cardiovasculaire problemen en verminderd psychologisch welzijn. De recente groei van de ontwikkeling van windparken wordt in verband gebracht met klachten van omwonenden over slaapstoornissen, hinder en een reeks gezondheidsproblemen die door sommigen aan windparken worden toegeschreven. Windturbines creëren aerodynamisch en mechanisch geluid dat, als het voldoende luid is, de slaap van bewoners kan verstoren, met name voor degenen die dichtbij wonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden geluidseffecten op de slaap verwacht bij externe geluidsniveaus > 40 dB(A). Aan de andere kant stellen de WHO-richtlijnen ook dat “wanneer prominente laagfrequente componenten aanwezig zijn, A-weging ongeschikt is voor het besluiten over maatregelen”. Hierdoor blijft onzekerheid bestaan ​​over welke alternatieve geluidsmaatregelen en geluidslimieten het meest geschikt zijn om de gevolgen van windparklawaai op slaap te beperken. In Australië bevinden woningen zich doorgaans > 1 km van de dichtstbijzijnde windturbine, waardoor het geluid van het windpark wordt gefilterd richting de lagere frequenties (≤ 200 Hz) bij lage geluidsdrukniveaus (<∼ 40 dB (A) buiten), die al dan niet hoorbaar zijn in een woning. Niettemin heeft windparklawaai, zoals elk omgevingslawaai, het potentieel om de slaap te verstoren, via frequente fysiologische activeringsreacties en wakker worden. Dit beïnvloedt zowel de microstructuur van de slaap als ook de algehele macrostructuur van de slaap, inclusief de totale slaaptijd die mogelijk wordt verminderd door problemen om in slaap vallen en weer in slaap vallen na het ontwaken om welke reden dan ook. In de loop van de tijd kan chronisch slaaptekort zich ontwikkelen bij personen met een grotere sensorische gevoeligheid en/of mensen die vatbaar zijn voor hinder door omgevingslawaai. Het is echter onduidelijk óf en hoeveel slaap wordt verstoord door de relatief lage geluidsdrukniveaus die worden veroorzaakt door windturbines. Goed empirisch bewijs om deze plausibele mechanismen te onderzoeken is schaars. In dit artikel beschrijven we de psychofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan slaapverstoring als reactie op geluid, bestuderen het huidige bewijs met betrekking tot de effecten van windturbinelawaai op de slaap, evalueren de kwaliteit van bestaand bewijs en identificeren evoluerend onderzoek op dit gebied.

Originele abstract: Adequate sleep is important for good health and well-being, and inadequate sleep leads to impaired attention and performance. Persistent poor sleep is also associated with cognitive and metabolic impairment, cardiovascular problems and diminished psychological well-being. Recent growth in wind farm developments has been associated with community complaints regarding sleep disturbance, annoyance and a range of health issues that some attribute to wind farms. Wind turbines create aerodynamic and mechanical noise that, if sufficiently loud, has the potential to disturb residents’ sleep, particularly for those living in close proximity. According to the World Health Organisation (WHO), noise effects on sleep are expected to occur with outside noise levels > 40 dB (A). On the other hand, the WHO guidelines also state that “when prominent low-frequency components are present, measures based on A-weighting are inappropriate”, so uncertainty remains regarding which alternative noise measures and noise limits are most appropriate to mitigate community impacts of wind farm noise on sleep. In Australia, dwellings are typically located > 1 km from the nearest wind turbine where wind farm noise becomes more biased towards lower frequencies (≤ 200 Hz) at low sound pressure levels (<∼ 40 dB (A) outside) that may or may not be audible inside a dwelling. Nevertheless, as with any environmental noise, wind farm noise has the potential to disturb sleep, via frequent physiological activation responses and arousals affecting the micro-structure of sleep, and the overall macro-structure of sleep, including total sleep time potentially reduced by difficulty falling asleep and returning to sleep following awakenings for whatever reason. Over time, chronic insomnia could potentially develop in individuals with greater sensory acuity and/or those prone to annoyance from environmental noise. However, it is unclear if and how much sleep is disturbed by the relatively low sound pressure levels relevant to wind turbine noise. Good empirical evidence to investigate these plausible mechanisms is sparse. In this paper, we describe the psychophysiological mechanisms that underlie sleep disturbance in response to noise, review current evidence regarding the effects of wind farm noise on sleep, evaluate the quality of existing evidence and identify evolving research in this area.

zoektermen: slaap verstoring, hinder, fysiologie, psychologie, omgevingslawaai, slaapstoornis

bij welke vraag hoort dit artikel? Heeft hoorbaar en infrasoon/ laag frequent geluid een negatieve invloed op de slaapkwaliteit?