Wind turbines and adverse health effects: Applying Bradford Hill’s criteria for causation

auteurs: Anne Dumbrille, Robert Y. McMurtry, Carmen Marie Krogh

jaar: 2021

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: Environ Dis 2021;6:65-87.  DOI: 10.4103/ed.ed_16_21

Relevantie: Het vaststellen van epidemiologisch bewijs van een oorzakelijk verband tussen een veronderstelde oorzaak en een waargenomen effect, is soms nagenoeg onmogelijk, of neemt zeer lange tijd in beslag met veel en kostbaar onderzoek. Denk aan het bewijzen van de relatie tussen longkanker en roken, of digoxine en kanker. In dit belangrijke artikel van Canadese bodem wordt met behulp van een aantal wetenschappelijk erkende toetsingscriteria, de Bradford Hill criteria, geconcludeerd dat de samenhang tussen windturbine geluid en gezondheidsschade er is, inclusief causaliteit. Deze criteria zijn in feite strenger dan de criteria waarop de WHO besluit om het voorzorgsbeginsel toe te passen

Nederlandse samenvatting:

Veelvoudig bewijs duidt erop dat er nadelige gezondheidseffecten (AHE’s) worden ondervonden ten gevolge van het wonen en werken in de nabijheid van industriële windturbines (IWT’s). De beschrijvingen van de AHE’s die worden gegeven door degenen die in de buurt van turbines wonen of werken, zijn identiek. Hoewel deze klachten in verband worden gebracht met de blootstelling aan hoorbare en onhoorbare geluidshinder, blijft de causaliteit van de met turbines geassocieerde gezondheidseffecten controversieel. Het aantonen van de causaliteit van de nadelige gezondheidsgevolgen heeft belangrijke klinische, wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties. De criteria van Bradford Hill (BH) zijn op grote schaal gebruikt om causaliteit vast te stellen tussen een milieu-agens en het risico op ziekte of invaliditeit, maar zijn niet eerder gebruikt om de relatie tussen IWT’s en AHE’s vast te stellen. Ons streven was om de BH-criteria toe te passen op de relatie tussen IWT’s en AHE’s.

De negen criteria omvatten: de sterkte van de associatie, consistentie, specificiteit, volgorde in de tijd, biologische gradiënt (dosis-respons relatie), plausibiliteit (waarschijnlijkheid), samenhang, experimenteel bewijs en analogie. Deze negen criteria zijn toegepast op IWT-blootstelling en gerapporteerde AHE’s met behulp van peer-reviewed en andere gepubliceerde literatuur over klinische, dier- en laboratoriumstudies, getuigenissen en gerapporteerde ervaringen en internetbronnen. Toepassing van de BH-criteria op IWT-gerelateerde klinische, biologische en experimentele gegevens toont aan dat de blootstelling aan IWT’s gepaard gaat met een verhoogd risico op AHE’s. Deze analyse leidt tot de conclusie dat wonen of werken in de buurt van IWT’s kan leiden tot AHE’s bij zowel mensen als dieren. Onze bevindingen leveren overtuigend bewijs dat het risico van AHE’s moet worden overwogen vóór de goedkeuring van windenergieprojecten en tijdens het vaststellen van de minimale afstanden van voorgestelde en operationele projecten.

Originele abstract: The weight of evidence indicates occurrences of adverse health effects (AHEs) from living and working near industrial wind turbines (IWTs). Descriptions of the AHEs being reported by those living or working near the turbines are similar. While these occurrences have been associated with exposure to audible and inaudible noise annoyance, the causation of reported wind turbine‑associated health effects remains controversial. Establishing an argument of causation of adverse health outcomes has important clinical, scientific, and societal implications. Bradford Hill (BH) criteria have been widely used to establish causality between an environmental agent and risk of disease or disability, but have not previously been used to evaluate the relationship between IWTs and AHEs. The objective was to apply the BH criteria to evaluate the relationship between IWTs and AHEs. The nine criteria include the strength of the association, consistency, specificity, temporal sequence, biological gradient, plausibility, coherence, experimental evidence, and analogous evidence. These nine criteria have been applied to IWT exposure and reported AHEs using peer‑reviewed and other published literature that describes clinical, animal, and laboratory studies, testimony and reported experiences, and internet sources. Applying the BH criteria to the IWT‑related clinical, biological, and experimental data demonstrates that the exposure to IWTs is associated with an increased risk of AHEs. This analysis concludes that living or working near IWTs can result in AHEs in both people and animals. Our findings provide compelling evidence that the risk of AHEs should be considered before the approval of wind energy projects and during the assessment of setback distances of proposed and operational projects.

Bij welke vraag hoort dit artikel? ‘Zijn windturbines veilig’ en ‘Heeft infrasoon en laag frequent geluid een negatieve invloed op het functioneren van omwonenden?’