Wind Turbine Noise and Sleep: Pilot Studies on the Influence of Noise Characteristics

auteurs: Julia Ageborg Morsing, Michael G. Smith, Mikael Ögren, Pontus Thorsson, Eja Pedersen, Jens Forssén and Kerstin Persson Waye

jaar: 2018

type onderzoek: laboratoriumonderzoek

tijdschrift & DOI nummer: Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 2573; doi:10.3390/ijerph15112573

Relevantie: De onderzoeksgroepen waren bescheiden: in 2 (laboratorium)onderzoeken werden 6 deelnemers gedurende 5 nachten onderzocht met registratie van de slaap met behulp van polysomnografie én met vragenlijsten, waarbij het verschil in slaapkwaliteit werd gemeten tussen nachten mét en nachten zónder blootstelling aan windturbine geluid. In dit onderzoek is o.a. het effect onderzocht van één van de belangrijke kenmerken van windturbinegeluid, de zogenaamde amplitudemodulatie: de wisselingen in geluidsniveau en -frequentie van de draaiende wieken. Deze bleek van invloed op een aantal gemeten kenmerken van de slaap: het vaker wakker worden, minder continue N2-slaap, minder REM slaap en minder N3 (diepe) slaap, de twee laatsten belangrijk voor geheugenprocessen. Daarnaast werd met de vragenlijsten een verhoogde subjectieve verstoring van de slaap gevonden na de expositie-nachten in vergelijking met controle-nachten. Ontwaken vindt spontaan plaats tijdens de slaap, maar een verhoogde frequentie van ontwaken kan het bioritme van de slaap verstoren, slaapfragmentatie veroorzaken en resulteren in een toename van de slaapwaakzaamheid. Er wordt algemeen aangenomen dat diepe slaap belangrijk is voor nachtelijk herstel. Hoewel uit de twee beschreven onderzoeken geen harde conclusies kunnen worden getrokken over mogelijke gevolgen van de waargenomen veranderingen -de waarnemingen van verminderde diepe- en REM- slaap, en een verhoogde waakzaamheid onder invloed van de geluidskenmerken van WTN is nader onderzoek dringend gewenst.

Nederlandse samenvatting: Het aantal windturbines op land in Europa is de afgelopen jaren sterk toegenomen, een trend die zich naar verwachting zal voortzetten. De lange termijn effecten van windturbinegeluid op de gezondheid voor bewoners die in de buurt van windparken wonen, zijn echter grotendeels onbekend, terwijl slaapverstoring een reden tot bijzondere bezorgdheid moet zijn. Hier worden twee pilotstudies gepresenteerd met als doel de akoestische eigenschappen van windturbinegeluid te onderzoeken welke van bijzonder belang kunnen zijn met betrekking tot hun effecten op de kwaliteit van de slaap. In beide pilots brachten zes deelnemers vijf opeenvolgende nachten door in een geluidslaboratorium. Gedurende drie van de vijf nachten werden deelnemers blootgesteld aan windturbinegeluid met variaties in geluidsdrukniveau, amplitudemodulatiesterkte en frequentie, spectrale inhoud, turbine-draaifrequentie en klopgedrag. De impact van geluid op de slaap werd gemeten met behulp van polysomnografie en vragenlijsten. Tijdens nachten met windturbinegeluid bleek er sprake van vaker ontwaken, minder diepe slaap, minder continue N2-slaap en verhoogde subjectieve verstoring in vergelijking met controle- nachten. De bevindingen gaven aan dat vooral amplitudemodulatiesterkte, spectrale frequentie en de aanwezigheid van sterke slagen van bijzonder belang zijn voor nadelige slaap-effecten. De bevindingen zullen worden gebruikt bij de ontwikkeling van experimentele blootstellingen voor gebruik in toekomstige, grotere studies.

Originele abstract: Abstract: The number of onshore wind turbines in Europe has greatly increased over recent years, a trend which can be expected to continue. However, the effects of wind turbine noise on long-term health outcomes for residents living near wind farms is largely unknown, although sleep disturbance may be a cause for particular concern. Presented here are two pilot studies with the aim of examining the acoustical properties of wind turbine noise that might be of special relevance regarding effects on sleep. In both pilots, six participants spent five consecutive nights in a sound environment laboratory. During three of the nights, participants were exposed to wind turbine noise with variations in sound pressure level, amplitude modulation strength and frequency, spectral content, turbine rotational frequency and beating behaviour. The impact of noise on sleep was measured using polysomnography and questionnaires. During nights with wind turbine noise there was more frequent awakening, less deep sleep, less continuous N2 sleep and increased subjective disturbance compared to control nights. The findings indicated that amplitude modulation strength, spectral

frequency and the presence of strong beats might be of particular importance for adverse sleep effects. The findings will be used in the development of experimental exposures for use in future, larger studies.

bij welke vraag hoort dit artikel? Heeft hoorbaar en infrasoon/ laagfrequent geluid een negatieve invloed op de slaapkwaliteit?

zoektermen: windturbine geluid, slaapverstoring, laboratoriumstudie, amplitude modulatie, polysomnografie, vragenlijsten