Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: a nationwide case-crossover study from Denmark

auteurs: Aslak Harbo Poulsen et. al.

jaar: 2018

type onderzoek: retrospectief big data onderzoek met case-crossover ontwerp

tijdschrift & DOI nummer: Environment International, vol. 114; https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.02.030

Relevantie: De groep van Poulsen heeft de data van windturbinegeluid en het optreden van een aantal ziektebeelden onderzocht over een zeer lange periode (1982 – 2013), met veel aandacht voor de juistheid van de geluidsberekeningen per windturbinetype en type woning.

Dit betrof de ziektebeelden vroeggeboorte, hypertensie, diabetes, beroerte en hartinfarct.

Hij heeft niet alleen naar de lange termijn relaties gekeken (welke voor geen van bovengenoemde ziektebeelden statistisch significante relaties vertoonde), maar specifiek bij de cardiovasculaire ziekten óók naar eventuele korte termijn relaties. Hoeveel hart- en vaatziekten zijn er opgetreden in relatie tot de geluidsbelasting binnen de woning gedurende de vier nachten voorafgaand aan de gebeurtenis?

De Denen zijn relatief goed beschermd tegen een geluidsbelasting van meer dan 20 dB(A)) binnen de woning, omdat hier een extra norm voor is gesteld in 2012; windturbines staan op minimaal 1050 meter afstand. Daardoor zijn er ten opzichte van de Nederlandse situatie relatief weinig omwonenden met deze geluidsbelasting en daardoor – ondanks de hogere relatieve risico’s – te weinig casus om statistische significantie te bereiken. De bevindingen kunnen op toeval berusten, de auteurs concluderen wel dat de bevindingen lijken te wijzen op een relatie tussen hart- en vaatziekten en sterk LFG binnen de woning in de dagen voorafgaand aan de gebeurtenis, op basis van de stijgende relatieve risico’s.

Nederlandse samenvatting: Een toenemend aantal mensen wordt blootgesteld aan windturbinegeluid (WTN) neemt. Bij gelijke geluidsniveaus wordt WTN als hinderlijker ervaren dan verkeerslawaai. Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai is consequent in verband gebracht met hart- en vaatziekten, terwijl effecten van blootstelling op korte termijn veel minder worden onderzocht vanwege de geringe dagelijkse variatie van bijvoorbeeld wegverkeerslawaai. WTN varieert aanzienlijk als gevolg van variërende weersomstandigheden, waardoor onderzoek mogelijk is naar mogelijke korte termijn effecten van WTN op cardiovasculaire gebeurtenissen.

Methoden en resultaten. We identificeerden alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen door beroerte (16.913 gevallen) en myocardinfarct (MI) (17.559 gevallen) bij Denen die tussen 1982 en 2013 aan WTN werden blootgesteld. We pasten een case-crossover-ontwerp toe, waarbij wij keken naar de geluidsbelasting in de dagen kort voorafgaand aan de gebeurtenis. Met behulp van gedetailleerde gegevens over het type windturbine en de windgegevens per uur bij elke windturbine, berekenden we de gemiddelde nachtelijke geluidsbelasting (10-10.000 Hz) buiten en nachtelijke laagfrequente (LF) (10-160 Hz) WTN ín de woning gedurende de 4 dagen voorafgaand aan de dag van de diagnose. In vergelijking met LF WTN binnen de woning beneden 5 dB(A), waren voor LF WTN binnen de woning tussen 10 en 15 dB(A) en hoger dan 15 dB(A) de odds ratio’s (OR’s) voor MI respectievelijk 1,27 (95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 0,97-1,67; n = 198) en 1,62 (95% BI: 0,76-3,45; n = 21). Voor beroerte waren de overeenkomstige OR’s 1,17 (95% BI: 0,95-1,69; n = 166) en 2,30 (95% BI: 0,96-5,50; n = 15). De verhoogde OR’s boven 15 dB(A) bleven bestaan in gevoeligheidsanalyses. Bij het beoordelen van specifieke tijdsrelaties, was een blootstelling aan lawaai één dag vóór een MI en drie dagen vóór een beroerte geassocieerd met de hoogste OR’s. Voor nachtelijk WTN buiten de woning zagen we zowel verhoogde als verlaagde risicorelaties.

Conclusie: Deze studie leverde geen sluitend bewijs van een verband tussen WTN en MI of beroerte. Het suggereert echter wel dat nachtelijk laagfrequent WTN binnen de woning cardiovasculaire gebeurtenissen kan triggeren, terwijl deze gebeurtenissen grotendeels niet beïnvloed leken door nachtelijk WTN tegen de gevel. Deze bevindingen moeten gevolgd worden door nieuw onderzoek, omdat ze op kleine aantallen zijn gebaseerd en daardoor mogelijk te wijten zijn aan toeval.

Originele abstract: The number of people exposed to wind turbine noise (WTN) is increasing. WTN is reported as more annoying than traffic noise at similar levels. Long-term exposure to traffic noise has consistently been associated with cardiovascular disease, whereas effects of short-term exposure are much less investigated due to little day-to-day variation of e.g. road traffic noise. WTN varies considerably due to changing weather conditions allowing investigation of short-term effects of WTN on cardiovascular events.

Methods and results. We identified all hospitalisations and deaths from stroke (16,913 cases) and myocardial infarction (MI) (17,559 cases) among Danes exposed to WTN between 1982 and 2013. We applied a time-stratified, case-crossover design. Using detailed data on wind turbine type and hourly wind data at each wind turbine, we simulated mean nighttime outdoor (10–10,000 Hz) and nighttime low frequency (LF) indoor WTN (10–160 Hz) over the 4 days preceding diagnosis and reference days. For indoor LF WTN between 10 and 15 dB(A) and above 15 dB(A), odds ratios (ORs) for MI were 1.27 (95% confidence interval (CI): 0.97–1.67; cases = 198) and 1.62 (95% CI: 0.76–3.45; cases = 21), respectively, when compared to indoor LF WTN below 5 dB(A). For stroke, corresponding ORs were 1.17 (95% CI: 0.95–1.69; cases = 166) and 2.30 (95% CI: 0.96–5.50; cases = 15). The elevated ORs above 15 dB(A) persisted across sensitivity analyses. When looking at specific lag times, noise exposure one day before MI events and three days before stroke events were associated with the highest ORs. For outdoor WTN at night, we observed both increased and decreased risk estimates.

Conclusion. This study did not provide conclusive evidence of an association between WTN and MI or stroke. It does however suggest that indoor LF WTN at night may trigger cardiovascular events, whereas these events seemed largely unaffected by nighttime outdoor WTN. These findings need reproduction, as they were based on few cases and may be due to chance.

bij welke vraag hoort dit artikel? Heeft ILFG effecten op hart- en vaatziekten?

zoektermen: LFG binnen de woning, hartinfarct, beroerte, hart- en vaatziekten.