Properly Interpreting the Epidemiologic Evidence About the Health Effects of Industrial Wind Turbines on Nearby Residents

auteur: Carl V. Philips

jaar: 2011

tijdschrift & DOI nummer: 10.1177/0270467611412554

type onderzoek: Afstandelijke beoordeling en vergelijking van gevalsbeprekingen en epidemiologisch onderzoek inzake het Windturbinesyndroom. 

zoektermen: epidemiologie, casuïstiek, wind Turbine Syndroom

Relevantie: Uitstekende arbitrage over de relatie tussen het zogenaamde Windturbinesyndroom (IWS) en Industriële Wind Turbines (IWTs). Zeer toegankelijk, evenwichtig artikel over gevalsbesprekingen waar geluisterd wordt naar klachten van omwonenden zonder vooroordelen, welke worden vergeleken met diverse, al dan niet bevooroordeelde artikelen en (meta)analyses van omwonenden van Industriële Wind Turbines (IWTs) en verschijnselen van wat samengevat wordt genoemd het Windturbinesyndroom (IWS).

Nederlandse samenvatting: Er is overweldigend bewijs dat windturbines in een groot aantal gevallen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij omwonenden, meestal ziekten van het type stressstoornis. Het grootste deel van het bewijs bestaat uit duizenden individuele meldingen van klachten. Er is ook een kleine hoeveelheid systematisch verzamelde gegevens. De meldingen van klachten leveren overtuigend bewijs voor de ernst van de problemen en van het oorzakelijk verband vanwege hun omvang, het gemak waarmee blootstelling en uitkomstincidentie kunnen worden waargenomen, en case- crossover data. Voorstanders van turbines hebben getracht deze problemen te ontkennen door een verzameling tegenstrijdige beweringen te doen, waaronder dat het bewijs niet ’telt’, de uitkomsten geen ‘echte’ ziekten zijn, de uitkomsten de eigen schuld van de slachtoffers zijn en dat akoestische modellen niet kunnen verklaren waarom er gezondheidsproblemen zijn, dus de problemen mógen niet bestaan. Deze beweringen lijken veel niet-deskundige waarnemers te hebben beïnvloed, hoewel ze gemakkelijk kunnen worden ontkracht. Bovendien, hoewel het falen van modellen om de waargenomen problemen te verklaren de problemen niet ontkent, betekent dit wel dat we niet weten wat, behalve kilometers afstand, de effecten voldoende zou kunnen verzachten. Er is geen beleidsanalyse die het veroorzaken van deze effecten aan omwonenden rechtvaardigt. De pogingen om het bewijs te ontkennen kunnen niet worden gezien als een eerlijk wetenschappelijk meningsverschil en vertegenwoordigen ofwel grove incompetentie ofwel opzettelijke vooringenomenheid.

Originele abstract: There is overwhelming evidence that Windturbines cause serious health problems in nearby residents, usually stress-disordertype diseases, at a nontrivial rate. The bulk of the evidence takes the form of thousands of adverse event reports. There is also a small amount of systematically gathered data. The adverse event reports provide compelling evidence of the seriousness of the problems and of causation in this case because of their volume, the ease of observing exposure and outcome incidence, and case-crossover data. Proponents of turbines have sought to deny these problems by making a collection of contradictory claims including that the evidence does not “count,” the outcomes are not “real” diseases, the outcomes are the victims’ own fault, and that acoustical models cannot explain why there are health problems so the problems must not exist. These claims appeared to have swayed many non-expert observers, though they are easily debunked. Moreover, though the failure of models to explain the observed problems does not deny the problems, it does mean that we do not know what, other than kilometers of distance, could sufficiently mitigate the effects. There has been no policy analysis that justifies imposing these effects on local residents. The attempts to deny the evidence cannot be seen as honest scientific disagreement and represent either gross incompetence or intentional bias.

url volledige artikel: Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 303 DOI 10.1177/0270467611412554