Infrasound, human health, and adaptation: an integrative overview of recondite hazards in a complex environment

auteur: Persinger Michael A.

Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N))

jaar: 2014

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0827-3

Zoektermen: infrasound, beïnvloeding fysiologie, misselijkheid, duizeligheid, concentratie, vermoeidheid, slaapstoornissen

Relevantie: Doorwrocht en technisch verhaal over effecten van  laagfrequent en isofone geluid expositie bij mensen. Dit artikel vestigt de aandacht op de geleidelijke overgangen in maat en getal van mechanische drukveranderingen (geluid, Hz) en energie (dB) waaraan het menselijke lichaam voortdurend wordt blootgesteld en de biofysische/ fysiologische effecten daarvan. Tegelijkertijd ook op de geleidelijke overgang tussen bewustwording bij een individu en tussen verschillende individuen. Meer specifiek overgangen tussen infrasoon (IS), laag frequent (LF) en de intensiteiten waarmee die worden aangeboden en die van niet-bewust maar zeker wèl (over langere tijden) fysiologisch beïnvloedende intensiteiten. Denk aan verschil in reacties tussen mensen op fenomenen als mistral en geo-magnetische storm. Meer duidelijkheid is nodig voor grote inter-individuele verschillen  in fysiologische effecten van de ons omringende wereld, die men niet ervaart maar wel degelijk hun invloed (kunnen) hebben. Vgl.  (extreme) verschillen in gevoeligheid voor gluten, pollen, bedorven voedsel, virusinfectie enz. met ‘vage’ effecten als beroerd voelen, malaise, lethargie, misselijkheid, duizeligheid, concentratieverschillen die wel gevoeld maar niet intens bewust zijn.

Nederlandse samenvatting: Infrageluid heeft het vermogen om de menselijke gezondheid en het aanpassingsvermogen te beïnvloeden, doordat de frequenties en amplitudes overeenkomen met die gegenereerd door het menselijk lichaam. Spier’geluiden’ en lichaamstrillingen bevinden zich voornamelijk in het bereik van 5 tot 40 Hz. De typische amplitudes van de oscillaties liggen binnen 1–50 μm, wat overeenkomt met de drukken van ongeveer 1 Pa en energieën in de orde van 10−11 W m-2. Infrageluidbronnen uit de natuurlijke omgeving zijn afkomstig van de wind, geomagnetische activiteit en microseismen (trillingen van de aarde zelf) en kunnen zich miljoenen meters voortplanten. Culturele bronnen zijn afkomstig van lucht die door kanaalsystemen in gebouwen beweegt, grote machines en meer recentelijk windturbines. Er zijn ook onbekende bronnen van infrageluid. Het is belangrijk om de effecten van infrageluid te onderscheiden van het bewust zijn van of de ervaring van zijn aanwezigheid. Er zijn gemiddeld krachtige correlaties tussen de incidentie van infrageluid en meldingen van misselijkheid, malaise, vermoeidheid, afkeer van het gebied, niet-specifieke pijn en slaapstoornissen wanneer de druk gedurende langere perioden hoger is dan ongeveer 50 dB. Experimentele studies hebben deze effecten bevestigd. Hun validiteit wordt ondersteund door convergente kwantitatieve biofysische oplossingen. Omdat cellen op elkaar inwerken door de uitwisseling van minuscule hoeveelheden energie die overeenkomt met opmerkelijk lage geluidsdrukniveaus geproduceerd door natuurlijke verschijnselen en windturbines op het lichaam en zijn holtes, zijn traditionele normen voor veiligheid en levenskwaliteit misschien niet optimaal.

Originele abstract: Infrasound displays a special capacity to affect human health and adaptation because its frequencies and amplitudes converge with those generated by the human body. Muscle sounds and whole-body vibrations are predominately within the 5- to 40-Hz range. The typical amplitudes of the oscillations are within 1–50 μm, which is equivalent to the pressures of about 1 Pa and energies in the order of 10−11 W m−2. Infrasound sources from the natural environment originate from winds, microbaroms, geomagnetic activity, and microseisms and can propagate for millions of meters. Cultural sources originate from air moving through duct systems within buildings, large machinery, and more recently, wind turbines. There are also unknown sources of infrasound. It is important to differentiate the effects of infrasound from the awareness or experience of its presence. Moderate strength correlations occur between the incidences of infrasound and reports of nausea, malaise, fatigue, aversion to the area, non-specific pain, and sleep disturbances when pressure levels exceed about 50 dB for protracted periods. Experimental studies have verified these effects. Their validity is supported by convergent quantitative biophysical solutions. Because cells interact through the exchange of minute quanta of energy that corresponds with remarkably low levels of sound pressure produced by natural phenomena and wind turbines upon the body and its cavities, traditional standards for safety and quality of living might not be optimal. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0827-3