Grounded Theory as an Analytical Tool to Explore Housing Decisions Related to Living in the Vicinity of Industrial Wind Turbines

auteurs:  Krogh CM, McMurtry RY,  Johnson WB, Dumbrille A, Alves-Pereira M, Punch JL, Hughes D, Rogers L, Rand RW, James R, Ambrose SE, Gillis L

jaar: 2021

type onderzoek: beschrijvende analyse van aard, soort en hoeveelheid klachten rond IWTs

tijdschrift & DOI nummer: Open Access Library Journal , 8: 2021, https://doi.org/10.4236/oalib.1107233

Relevantie: Er wordt getracht om enige structuur aan te brengen in de veelsoortige klachten en mogelijke oorzaken die aanleiding vormen voor omwonenden van IWTs om naar elders te verhuizen. De gekozen methodiek om stapsgewijs daarin patronen te vinden is (nog) niet geslaagd, maar aangekondigd is dat meer artikelen zullen volgen.  Vastgesteld wordt  dat alle menselijke overwegingen rond industriële windturbines in kaart te brengen gecompliceerd, zo niet onmogelijk is en, daarom keuzes dienen te worden gemaakt.

Nederlandse samenvatting: Achtergrond: Sommige mensen die in de buurt van windturbines wonen, ervaren negatieve gezondheidseffecten en zetten de stap om hun huis te verlaten, terwijl anderen dat overwegen of hebben besloten om in hun huis te blijven. Onderzoek naar de omvang en de resultaten van deze gebeurtenissen ontbreekt. Tot op heden zijn onze voorlopige bevindingen en een overzicht van de resultaten gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur.

Methoden: Deze studie maakte gebruik van een kwalitatieve methodologie, met name Grounded Theory, om 67 inwoners van Ontario te interviewen die binnen een straal van 10 km van een industrieel windturbineproject wonen.

Doelstellingen: Kwantitatief, kwalitatief en gemengd onderzoeksmethoden hebben elk hun sterke en zwakke punten bij de beantwoording van bepaalde onderzoeksvragen. Het doel van dit artikel is om de kwalitatieve en kwantitatieve methodologieën te vergelijken en de voordelen te beschrijven van het gebruik van een kwalitatieve methodologie, met name de Grounded Theory, om de gebeurtenissen te onderzoeken die gezinnen die binnen 10 km van windenergie-installaties woonden, hebben beïnvloed om te overwegen hun huizen te verlaten en een inhoudelijke theorie formuleren over deze huisvestingsbeslissingen.

Resultaten: Er werd vastgesteld dat onderzoek naar de effecten van het plaatsen van industriële windturbines in een landelijke woonbevolking een uitdaging kan zijn voor een kwantitatieve methodologische benadering vanwege factoren zoals een lage bevolkingsdichtheid, het verkrijgen van een voldoende grote steekproef en het bereiken van statistische kracht en statistische significantie. We concluderen dat de Grounded Theory-methodologie toepasbaar was binnen deze studie, omdat deze methode bijdroeg aan de ontwikkeling van een coherente theorie die de beslissingen rondom huisvesting van de deelnemers verklaarde.

Discussie: Dit artikel beoordeelt de geschiktheid van een kwalitatieve methodologie voor het onderzoeken van de redenen voor het verlaten van woningen. Door het gebruik van de kwalitatieve Grounded Theory-methodologie kunnen overheidsinstanties, onderzoekers, artsen en gezondheidswerkers, sociale wetenschappers en beleidsmakers met interesse in gezondheidsbeleid en ziektepreventie inzicht krijgen in de mogelijke risico’s van het plaatsen van windenergieprojecten in de buurt van gezinswoningen.

Originele abstract: Background: Some people living near wind turbines have reported adverse health effects and taken the step to vacate/abandon their homes, while others contemplate doing so or have decided to remain in their homes. Research on the extent and outcomes of these events is lacking. To date, our preliminary findings and an overview of results have been published in the scientific literature.

Methods: This study utilized a qualitative methodology, specifically Grounded Theory, to interview 67 residents of Ontario living within 10 km of an industrial wind turbine project.

Objectives: Quantitative, qualitative and mixed methods research each has strengths and weaknesses in addressing particular research questions. The purpose of this article is to compare the qualitative and quantitative methodologies and to describe the benefits of having used a qualitative methodology, specifically Grounded Theory, to explore the events that influenced families living within 10 km of wind energy facilities to contemplate vacating their homes and to formulate a substantive theory regarding these housing decisions.

Results: It was found that research into the impacts of siting industrial wind turbines in a rural residential population can be challenging for a quantitative methodological approach due to factors such as low population density, obtaining a sufficient sample, and achieving statistical power and statistical significance. We conclude that the Grounded Theory methodology was applicable to this study as it assisted with the development of a coherent theory which explained participants’ housing decisions.

Discussion: This paper assesses the appropriateness of a qualitative methodology for conducting the vacated/abandoned home study. Through the utilization of the qualitative Grounded Theory methodology, government authorities, researchers, medical and health practitioners, social scientists and policy makers with an interest in health policy and disease prevention have the opportunity to gain an awareness of the potential risk of placing wind energy projects near family homes.  zoektermen: Wind Turbines, Vacated/Abandoned Homes, Qualitative Research, Grounded Theory.