A Review of the Potential Impacts of Wind Turbine Noise in the Australian Context

auteurs: John Laurence Davy, Kym Burgemeister, David Hillman, Simon Carlile

jaar: 2020

type onderzoek: review

tijdschrift & DOI nummer: Acoustics Australia (2020) 48:181–197; https://doi.org/10.1007/s40857-020-00192-4                    

Relevantie: De schrijvers – Australische ingenieurs van een overheids adviesorgaan – stellen voor om een geluidslimiet te hanteren waarbij maximaal 10% van de omwonenden ernstige hinder ondervindt. Zij erkennen dat deze 10% arbitrair is, maar komen daarmee tot een advies tussen 34 en 40 dB LAeq (10 min) tegen de gevel, met een gemiddelde van 37 LAeq (10 min).  Zij pleiten voor één normering voor geheel Australië, wijzend op de ongelijkheid tussen bewoners die momenteel bestaat. Dit pleidooi zou ook voor Europa kunnen worden gehouden, waar de normen variëren tussen 300 meter (Nederland) en 1050 meter (Denemarken), dan wel 10x de tiphoogte (Beieren, Polen).

Nederlandse samenvatting: Dit manuscript beschrijft een aantal technische overwegingen die door de auteurs zijn gemaakt tijdens hun werk als leden van het Onafhankelijk Wetenschappelijk Comité voor windturbines van de Australische regering. Centraal in deze beraadslagingen stond de eis van de commissie om het begrip en de monitoring van de mogelijke effecten van geluid van windturbines (inclusief laagfrequent en infrageluid) op gezondheid en milieu te verbeteren. De paper onderzoekt bestaande geluidslimieten voor windturbines, mogelijke belevings- en fysiologische effecten van windturbinegeluid, de effecten van windturbinegeluid op de kwaliteit van de slaap en kwaliteit van leven, laagfrequente geluidslimieten, het concept van hinder (annoyance) inclusief alternatieve oorzaken daarvan en de mogelijkheid dat het wordt beïnvloed door laagfrequente ruis, de invloed van amplitudemodulatie (variaties in de geluidssterkte) en tonaliteit, geluidsmeting en analyse- en beheersstrategieën. Op die manier biedt het een objectieve basis voor harmonisatie in heel Australië van regelgeving voor de plaatsing en bewaking van windturbines, die momenteel van staat tot staat verschillen, wat bijdraagt ​​tot onenigheid en mogelijke ongelijkheden tussen Australiërs, afhankelijk van hun woonplaats.

Originele abstract: This manuscript describes a range of technical deliberations undertaken by the authors during their work as members of the Australian Government’s Independent Scientific Committee on Wind Turbines. Central to these deliberations was the requirement upon the committee to improve understanding and monitoring of the potential impacts of sound from wind turbines (including low frequency and infrasound) on health and the environment. The paper examines existing wind turbine sound limits, possible perceptual and physiological effects of wind turbine noise, aspects of the effects of wind turbine sound on sleep health and quality of life, low-frequency noise limits, the concept of annoyance including alternative causes of it and the potential for it to be affected by low-frequency noise, the influence of amplitude modulation and tonality, sound measurement and analysis and management strategies. In so doing it provides an objective basis for harmonisation across Australia of provisions for siting and monitoring of wind turbines, which currently vary from state to state, contributing to contention and potential inequities between Australians, depending on their place of residence.

zoektermen: geluid, hinder, gezondheid, slaap