A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources

auteurs: Janssen, S. A., Vos, H., Eisses, A. R., & Pedersen, E.

jaar: 2011

type onderzoek: cross-sectioneel onderzoek, vragenlijsten

tijdschrift & DOI nummer: Acoustical Society of America, 130 (6), December 2011. DOI: 10.1121/1.3653984

Relevantie: Dit artikel is relevant omdat het laat zien dat mensen, bij dezelfde geluidssterktes, meer hinder ervaren van windturbine geluid dan van verkeersgeluiden (trein, vliegtuig en wegverkeer). Ook het zien van windturbines vanuit de woning blijkt de hinder te verhogen. Mensen die financieel profijt hebben van windturbines geven minder hinder aan.

Nederlandse samenvatting: Uit enquêtes blijkt dat geluid van windturbines door een deel van de omwonenden als hinderlijk wordt ervaren, bij veel lagere geluidsniveaus dan andere geluidsbronnen in de omgeving. Het doel van dit onderzoek was om de blootstelling-responsrelatie tussen windturbinegeluidsbelasting in Lden en het verwachte percentage gehinderde omwonenden af ​​te leiden en te vergelijken met eerder vastgestelde relaties voor industrielawaai en transportgeluid. Daarnaast werd de invloed van verschillende individuele en situationele factoren beoordeeld. Op basis van beschikbare gegevens uit twee onderzoeken in Zweden (N = 341, N = 754) en één onderzoek in Nederland (N = 725) is een relatie afgeleid voor hinder binnenshuis en voor hinder buitenshuis bij de woning. In vergelijking met andere bronnen van omgevingslawaai werd hinder door windturbinegeluid gevonden bij relatief lage geluidsbelasting. Verder was de hinder lager bij bewoners die economisch profijt hadden van windturbines en hoger onder bewoners voor wie de windturbine vanuit de woning zichtbaar was. Leeftijd en geluidsgevoeligheid hadden vergelijkbare effecten op hinder als in onderzoek naar hinder door andere bronnen.

Originele abstract: Surveys have shown that noise from wind turbines is perceived as annoying by a proportion of residents living in their vicinity, apparently at much lower noise levels than those inducing annoyance due to other environmental sources. The aim of the present study was to derive the exposure-response relationship between wind turbine noise exposure in Lden and the expected percentage annoyed residents and to compare it to previously established relationships for industrial noise and transportation noise. In addition, the influence of several individual and situational factors was assessed. On the basis of available data from two surveys in Sweden (N ¼ 341, N ¼ 754) and one survey in the Netherlands (N ¼ 725), a relationship was derived for annoyance indoors and for annoyance outdoors at the dwelling. In comparison to other sources of environmental noise, annoyance due to wind turbine noise was found at relatively low noise exposure levels. Furthermore, annoyance was lower among residents who received economical benefit from wind turbines and higher among residents for whom the wind turbine was visible from the dwelling. Age and noise sensitivity had similar effects on annoyance to those found in research on annoyance by other sources.

zoektermen: hinder, geluid